Verzekeren is eenvoudig, juist verzekeren een kunst

Afspraak plannen Afspraak onlineAfspraak op kantoorAfspraak per telefoon

 

Lees hier de infofiche kredietbemiddeling.

Lees hier de MIFID fiche kredietbemiddelaar

Informatie over het belangenconflictenbeleid van ons kantoor

 

Wetgevend kader

 

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Vergoeding 

 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Een overzicht van de vergoedingen vindt u hier.

Voor bijkomende inlichtingen of vragen kan u terecht in ons kantoor of via het volgende e-mailadres: communicatie@fabu.be

 

VERZEKERINGEN


TAKSEN – BIJDRAGEN – VERGOEDINGEN


Voor de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen, van toepassing op 30/04/2014

 

Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling de AssurMiFID- gedragsregels na. Ons kantoor neemt de volgende inducement policy in acht waarin wordt weergegeven welke commissies zij ontvangt en eventueel aan anderen betaalt.

 

Ons kantoor is gerechtigd volgende verzekeringsbemiddelingsdiensten te verstrekken: de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

 

Toegelaten takken : 01a,01b,02,03,08,09,10a,10b,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29

 

Ons kantoor heeft voor het aanbieden van deze verzekeringsovereenkomsten een samenwerkingsovereenkomst met volgende verzekeringsmaatschappijen:

AG / AXA / BALOISE / LAR / EUROMEX / DAS / BDM / HAGELUNIE / EUROPE ASSISTANCE / VIVIUM / DELTA LLOYD / NN / ELITIS / ALLIANZ / ATHORA/ PIETTE & PARTNERS / P&V / FIDEA / AIG / VAB / AEDES VLAANDEREN / ARCES / 

 

Deze tarievenlijst betreft de meest gangbare producten. Voor specifieke risico’s of voor bijvoorbeeld risicogebieden kunnen de commissies hiervan afwijken. Deze commissies worden opgenomen in de bemiddelingsfiche.

 

Voor bijkomende vragen over de tarievenlijst kunt u steeds terecht bij ons op het kantoor of via e-mail: communicatie@fabu.be

I. TAKSEN - BIJDRAGEN

 

Premietaksen worden steeds berekend op de netto premie.

 

MOTORVOERTUIGEN (particulier)
Bromfietsen, motorfietsen, personenwagens, minibussen, kampeerwagens en oldtimers

 

Burgerlijke aansprakelijkheid 27,10%
Omnium verzekering 26,75%
Bestuurdersverzekering 16,75%
Bijstandsverzekering 13,00%*
Rechtsbijstandverzekering 16,75%

 

MOTORVOERTUIGEN (zakelijk)
Garagehouders, handelaarsplaten, proefrittenplaat, motorfietsen, bromfietsen

 

Burgerlijke aansprakelijkheid 27,10%
Omnium verzekering 26,75%
Bestuurdersverzekering 16,75%
Bijstandsverzekering 13,00%*
Rechtsbijstandverzekering 16,75%
Vervoer voor koopwaar & materieel    1,40%

 

Autobussen, taxidienst, ziekenwagens, lijkenwagen, landbouwwerktuigen, vervoer van goederen en zaken ≤ 3,5 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid 22,10%
Omnium verzekering 21,75%
Bestuurdersverzekering 16,75%
Bijstandsverzekering 13,00%*
Rechtsbijstandverzekering 16,75%

 

Vervoer van zaken > 3,5 ton, zonder eurovignet

 

Burgerlijke aansprakelijkheid 14,25%
Omnium verzekering 13,90%
Bestuurdersverzekering 16,75%
Bijstandsverzekering 13,00%*
Rechtsbijstandverzekering 16,75%

 

Vervoer van zaken > 3,5 ton

 

Burgerlijke aansprakelijkheid 12,85%
Omnium verzekering 12,50%
Bestuurdersverzekering 16,75%
Bijstandsverzekering 13,00%*
Rechtsbijstandverzekering 16,75%

 

* premietaks = gemiddelde tussen 16,75% (Bijstand Voertuig) en 9,25% (Bijstand voor personen).

 

BRAND EN AANVERWANTE RISICO’S


Particulier, handel, kantoor, landbouw, speciale risico’s & engineering

 

Basiswaarborg (BA, brand, storm, glasbreuk, waterschade, natuurrampen) 15,75%
Diefstal verzekering 15,75%
Rechtsbijstandverzekering 15,75%
Alle bouwplaats risico’s :

 

- Indien afdeling I + afdeling II    9,74%
(9,25% +7,50% van bijdrage RIZIV van 6,50%)
- Indien enkel afdeling I zonder FLEXA*    9,25%
- Indien enkel afdeling I met FLEXA*                  9,90%
(9,25% + 10% van bijdrage RIZIV van 6,50%)
Bedrijfsschade na machinebreuk – Elektronica & Machines (brand, explosie, bliksem)       9,90

 

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

 

Verzekering huispersoneel :
- Personeel onderworpenen aan RSZ    4,13%
- Personeel onderworpen en niet onderworpenen aan RSZ 24,13%

 

Arbeidsongevallenverzekering
-Personeel onderworpen aan RSZ   4,13%
- Personeel niet onderworpen aan RSZ 24,13%   

 

Collectieve ongevallen
- Waarborg medische kosten, dekking Welfare    9,25%
- Waarborgen ongeschiktheid en overlijden

 

    • Normaal tarief    4,40%
    • Specifieke gevallen    9,25%

 

Individuele ongevallen    9,25%
Rechtsbijstandverzekering    9,25%

 

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

 

BA Familiale   9,25%
Objectieve aansprakelijkheid 18,75%
BA Ondernemingen   9,25%
BA Evenementen   9,25%
Beroepsaansprakelijkheid   9,25%
Bestuurdersaansprakelijkheid   9,25%
Rechtsbijstand   9,25%

 

ZIEKTE

 

Hospitalisatieverzekering
- Premietaks 9,25%/0%*
 RIZIV bijdrage 10,00%

 

*Vrijstelling van de premietaks ten voordele van een ziektekostenverzekering die een hoog niveau van bescherming aanbiedt (Wet van 18/04/2010, BS, 11/06/2010)

 

Gewaarborgd inkomen (beroeps gebonden verzekering)      4,40%
Gewaarborgd inkomen (andere dan beroeps gebonden verzekering)      9,25%

 

LEVENSVERZEKERINGEN

 

Overlijdensverzekering      2,00%
Tijdelijke overlijdensverzekering  met afnemend kapitaal ter waarborg van een hypothecaire lening          1,10% 
Verzekering die beantwoordt aan de criteria en voorwaarden in zake “thematische volksleningen”      1,10%

 

Tak 21 “buiten fiscaliteit” beleggingsverzekering (natuurlijke persoon)
- premietaks      2,00%
- roerende voorheffing bij uitkering
(na 8 jaar of met 130% overlijdensdekking)               -
(voor 8 jaar en zonder 130% overlijdensdekking = Roerende Voorheffing) 25,00%

 

Tak 23 beleggingsverzekering (natuurlijke persoon)
- premietaks   2,00%
- geen  roerende voorheffing  bij uitkering      -  

 

Tak 21 gefiscaliseerde “pensioenspaarverzekering”
- geen premietaks      -
- taks op de LTS op 60 jaar (principe)                                        10,00%
-bedrijfsvoorheffing  bij vervroegde uitkering 33,31%**

 

* Regeerakkoord :   8,00%
** verminderd met de pre-anticipatieve taks van 6,5%

 

Tak 21 “gefiscaliseerde” levensverzekering (LTS)
- premietaks   2,00%
- indirecte taks op de LTS op 60 jaar (principe) 10,00 %
- andere specifieke gevallen (bv. : vervroegde uitkering, verzekering die uitsluitend voorziet in een kapitaal bij overlijden, verzekering gekoppeld met een HL,….. )
• Taks op de LTS , OF          10% of 33%*
•Bedrijfsvoorheffing       10,09% of 16,66% of 33,31%*

 

*(verminderd met de pre-anticipatieve taks va 6,5%) 

 

Groepsverzekering
- premietak op de werkgeversbijdrage en persoonlijke bijdrage    4,40%
- sociale lasten op de werkgeversbijdrage    8,86%
- eventueel bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op de werkgeversbijdrage    1,50% 

 

- Bij uitkering  bij leven:
• RIZIV-bijdrage op het bruto kapitaal (+ winstdeling)        3,55%
• solidariteitsbijdrage op het bruto kapitaal (+ winstdeling)                                   0% tot 2%
• bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal* <  werkgeversbijdragen
• ingeval van leven      10,09% of 16,66% of 18,17% of 20,19%
• bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal* <  werkgeversbijdragen
• ingeval van overlijden 10,09%/16,66%
• bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal* < persoonlijke bijdragen 10,09%/16,66%

 

* (na vermindering van WD, RIZIV en solidariteitsbijdrage)

 

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)


- geen premietaks                       -
- bijdrage arbeidsongeschiktheid    9,25%
- Bij uitkering :
• RIZIV-bijdrage (K +WD)    3,55%
• solidariteitsbijdrage (K+WD)            0% tot 2%
• fictieve rente op het pensioenkapitaal (zonder WD) (10 of 13 jaar)

 

Individuele Pensioentoezegging


• premietaks     2,00%
• pensioen, overlijden en overlijden na ongeval                   4,40%
• arbeidsongeschiktheid                                 9,25%

 

Bij uitkering :


• RIZIV-bijdrage (K + WD)                      3,55%
• solidariteitsbijdrage           0% tot 2%
• bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal  (uitkering bij leven of overlijden )    20,19% of 18,17% of  16,66% of 10,09%
• fictieve rente op het kapitaal (overlijden na ongeval)

 

KAPITALISATIEVERRICHTINGEN (tak 26)

 

Geen premietaks   -
Bij uitkering, roerende voorheffing op de interesten (+ WD)                 25,00%

II. VERGOEDINGEN

 

A. BOAR VERZEKERINGEN

 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming.

Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt.

 

Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren:
a) vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, opleiding, etc.);
b) polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften;
c) na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften, schade regelen, verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, etc.).

 

MOTORVOERTUIGEN
BA 17%
Omnium 20%
Bestuurder 17%
Bijstand 17%
Rechtsbijstand 25%
Rechtsbijstand + 25%

 

VERVOER VAN ZAKEN ≤ 3,5 Ton
BA 13,5%
Omnium 15%
Landbouwvoertuigen 13,5%

 

VERVOER VAN ZAKEN > 3,5 Ton A
BA 10%
Omnium 15%
Landbouwvoertuigen 13,5%

 

BRAND
Basiswaarborg (BA, brand, storm, glasbeuk, waterschade, …) 27%
Diefstal 20%
Alle bouwplaats risico’s 20%
*Rechtsbijstand 25%

 

LICHAMELIJKE SCHADE
Huispersoneel 15%
Arbeidsongevallen 10%
Persoonlijke ongevallen 15%
Rechtsbijstand 25%

 

BURGERRECHTELIJKE AANSPR. C
BA Familiale 22,5%
Objectieve aansprakelijkheid 20%
BA Handel 20%
BA evenementen 14,4%
Beroepsaansprakelijkheid 20%
Bestuurdersaansprakelijkheid 15%
Rechtsbijstand 25%

 

RECHTSBIJSTAND
Voertuigen 25%
Particulieren 25%
Zelfstandigen en KMO’s 25%
… …

 

ZIEKTE A
Hospitalisatieverzekering 15%
Inkomensverzekering 15%
… …

 

Naast de commissielonen op de geïnde premies  worden er bijkomende commissies ontvangen. Deze maken geen deel uit van de premie en worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Naargelang maatschappij en product kunnen deze vergoedingen verschillen. U kunt meer toelichting vragen in ons kantoor. 

 

Surcommissie op:

 

a) de incassostijging (d.i. het positieve verschil tussen de geboekte handelspremie van uw portefeuille t.o.v. het jaar voordien ): een vergoeding tussen de 0% - 6% 
b) het rendement van de makelaarsportefeuille (d.i. het gemiddelde rendement van de laatste vier jaar, bestaande uit het totaal van incasso van het jaar min de som van de schadelasten (betalingen + reserves) min de som van de kosten (commissie + surcommissie + algemeen)): een vergoeding tussen 0% - 12% 

 

Opmaak vergoeding

 

c) vergoeding voor het opmaken van polissen/bijakten, een vergoeding tussen 3€ en 25€

 

Deze vergoedingen zijn een vergoeding voor de geleverde inspanningen om nieuwe klanten te werven, medewerkers daartoe op te leiden, de door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, polissen op te maken, etc.

 

B. LEVENSVERZEKERINGEN

 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming.  Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. 

 

Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren:
a) vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, opleiding, etc.);
b) polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften;
c) na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften, schade regelen, verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, etc.).

 

B2. LEVENSVERZEKERINGEN (spaar- en beleggingsverzekeringen)

 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming.  Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt.  Deze vergoeding bestaat uit een gedeelte voor de tussenpersoon (TP) en een gedeelte voor de verzekeringsmaatschappij (VM). Het bedrag dat effectief wordt belegd, is het bedrag van de premie waarvan de vergoedingen VM en TP zijn afgetrokken.

 

Naast de instapvergoeding  worden er bijkomende commissies ontvangen. Deze commissies maken geen deel uit van de premie en worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Naargelang maatschappij en product kunnen deze vergoedingen verschillen. U kunt meer toelichting vragen in ons kantoor.

 

Het  gaat om de volgende vergoedingen:

 

Portefeuillevergoeding (beheersvergoeding)
a) op de globale reserve van de portefeuille, recurrente vergoeding tussen de 0,10% - 0,70% 

 

Retrocessie (beheersvergoeding)
b) op de globale reserve van de portefeuille van het fonds en dit afhankelijk van fonds tot fonds, recurrente vergoeding tussen de 0,10% - 0,70%. Deze vergoeding maakt deel uit van de beheersvergoeding die de fondsbeheerder aanrekent. 

 

Rappelvergoeding
c) de rappel is afhankelijk van de jaarproductie, éénmalige vergoeding tussen de 0% - 45%
d) forfait per polis, éénmalige vergoeding tussen de 50€ en 100€

 

* Rappelvergoedingen zijn definitief verworven door de aanbrengende tussenpersoon van zodra het totaalbedrag van de verzekeringspremie voor de eerste 4 tot 10 verzekeringsjaren aan de maatschappij betaald zijn.

 

Opmaak vergoeding

 

e) vergoeding voor het opmaken van polissen, een vergoeding tussen 10€ en 25€

 

Deze zijn vergoedingen voor de geleverde inspanningen om nieuwe klanten te werven, medewerkers daartoe op te leiden, de door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, etc.